Hur du använder Doftljus och doftpinnar

DOFTLJUS

INNAN DU TÄNDER DOFTLJUS:

Veken bör vara ca 1 cm lång - klipp den ifall den är längre. En lång veke orsakar högre flamma och eventuellt rökbildning. En stor flamma ger även en oregelbunden bränning och kan färga ljusets yta med sot.

Ställ alltid ljuset på värmetåligt underlag (ljushållare, bricka eller platta) eftersom behållaren kan komma att bli mycket varm under användning. Flytta den inte. Ljuset bör släckas när det endast är 1 cm vax kvar i botten av behållaren för att undvika upphettning.

NÄR DOFTLJUSET BRINNER

Undvik placera ljuset i drag eller bålst.  Detta orsakar en ojämn och snabbare bränning. 

Släck inte ljus före hela toppytan är flytande. Då undviker du sk tunneling (att det skapas en krater runt veken) i mitten av ljuset.

Två ljus skall inte placeras näramre varandra än 10 cm eller under eller i närheten av andra brännbara produkter.

Lämna aldrig brinnande ljus utan tillsyn och ha dem alltid placerade utom räckhåll för barn eller husdjur.

Ett ljus som brinner skall inte flyttas. Släck ljuset och låt det stelna innan du flyttar det. 

NÄR DU SLÄCKER DOFTLJUSET

Släck alltid ljus med försiktighet.  Blås försiktigt så inte smält stearin eller vax stänker.med försiktighet. När du släckt ljuset, centrera veken innan vaxet svalnat. Klipp veken igen när ljuset stelnat om den är längre än ca 1 cm.  

Spill av stearin eller vax tas bort med varmt vatten eller mekaniskt.

Ett utbrunnet ljus kan lämpligen diskas och återanvändas - annars lämna den till återvinning om möjligt.

Doftpinnar

Använd doftpinnar såhär:

Avlägsna korken från behållaren och skruva på eventuell fördelningskork. Sätt ned de medföljande pinnarna i doftspridaren och placera doftspridare på en plan yta. Doftstyrkan justeras genom att applicera olika antal pinnar i behållaren. 

Placera alltid behållare och pinnar utom räckhåll för barn och husdjur.

Tänk på att både eteriska oljor och doftoljor kan framkalla allergi.  Avbryt användning om du får problem och rådgör med din läkare vid behov om symptom ej upphör.

Undvik att spilla vätskan på ömtåliga ytor.

VID HUDKONTAKT:
Tvätta med riklig mängd tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök rådgivning och hjälp via din läkare eller vårdcentral.

VID FÖRTÄRING:
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL (tel. 112) eller läkare/Vårdcentral.

VID KONTAKT MED ÖGON:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går - Fortsätt därefter att skölja. Vid bestående ögonirritation sök rådgivning och hjälp via din läkare eller vårdcentral.

OBS! Ha produktförpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.